Ендодонција и реставративна стоматологија

Специјалистички услуги од областа на ендодонција и реставративна стоматологија:
1. Композитни, керамички фасети, конфекциски, по фасета
2. Композитни или керамички фасети изработени во лабораторија
3. Индиректни керамички и композитни инлеи – на една површина
4. Индиректни керамички и композитни инлеи – на две површини
5. Индиректни керамички и композитни инлеи – на три површини
6.  Директни композитни инлеи – на една и повеќе површини
7.  Индиректен едноповршински метален инлеј
8.  Индиректен двоповршински метален инлеј
9.  Индиректен троповршински метален инлеј
10.  Ендодонтска терапија на еднокорени заби ( гангрена)
11.  Ендодонтска терапија на повеќекорени заби ( гангрена)
12.  Ендодонтска терапија на еднокорени заби при акутни пародонтити
13.  Ендодонтска терапија на повеќекорени заби при акутни пародонтити
14.  Ендодонтска терапија на еднокорени заби при хронични пародонтити
15.  Ендодонтска терапија на повеќекорени заби при хронични пародонтити
16.  Ендодонтска терапија на еднокорени и повеќекорени заби преку протетска изработка ( коронка)
17.  Ендодонтска терапија на три, четири и повеќе коренски канали (комплицирана)
18. Ендодонтска машинска обработка на коренски канали (три канали)
19. Ендодонтска машинска обработка на коренски канали (четири и повеќе канали)
20. Вадење на стари полнења и страни тела од коренските канали (по канал) – едноставно
21. Вадење на стари полнења и страни тела од коренски канали (по канал) – комплицирано
22. Ендодонтски третман при перфорација на кавумот н апулпата
23. Ендодонтски третман при перфорација на коренот на забот
24. Трауматска перфорација на ѕидот од каналот ( Fos Rut, погрешен пат -Via falsa)
25. Третман на калцифициран коренски канален систем
26. Ревизија на канално полнење ( преполнување, недоволно исполнети коренски канали)
27. Неоткриен канал
28. Терапија на ресорптивни процеси на коренот на забот ( надворешна и внатрешна ресорпција)
29. Ендодонтски третман кај системски заболувања ( кардиоваскуларни заболувања, хематолошки заболувања, ендокрини заболувања, респираторни заболувања, хепатални заболувања и други ризични заболувања )
30. Поставување дополнителни ретенциски елементи ( колчиња ) при постендодонтско реставрирање на забите
31. Отстранување на коронарни реставрации - коронки и мостови и нивно демонтирање
32. Репарација на перфорација и спроведување на соодветна ендодонтска терапија
33. Консултативен преглед за диференцијална дијагноза на одонтогено и неодонтогено потекло на болката и третман на болката од одонтогено потекло.
34. Ендодонтски третман кај заби со атипични анатомо - морфолошки карактеристики на коренските канали.
35. Трауматски повреди на тврда забна супстанца и потпорни ткива
36. Ендодонтска терапија со поставување атхезивни ФРЦ колчиња и трупче
37. Дијагностика на болки од непознато потекло и напукнат заб
38. Третман на итни случаи од ендодонтска причина
39. Консултативни услуги