Општа стоматологија

Стоматолошкиот тим на Близнак Дент ги нуди следните услуги од областа на општата стоматологија:
1. Преглед на пациент
2. Флуоридација со помош на индивидуална лажица
3. Топикална флуоридација со јонофореза
4. Контрола на дентален плак преку пребојување и одредување на плак индекс
5. Професионално чистење со профилактичка паста
6.  Апроксимално состружување
7.  Адаптација и цементирање на готова метална коронка
8.  Изработка на индивидуална лажица
9.  Вадење на млечен заб
10.  Десензибилизација на чувствителни забни вратови
11.  Употреба на кофердам
12.  Состружување на оклузија по заб (slice cut)
13.  Девитализација на пулпа на млечни заби
14.  Мортална ампутација на пулпа на млечни заби
15.  Висока витална ампутација (кај заби со незавршен раст на корен)
16.  Апексификација (калциум хидроксид) кај заби со незавршен раст на корен
17.  Екстерно белење по заб
18. Селективно сострижување на поедини заби
19.  Делумна коронка
20. Нефасетирана метална коронка
21. Фасетирана коронка (фасетирана со акрилат или композит)
22. Внатрешна телескопска коронка
23. Надворешна фасетирана телескопска коронка
24. Коренска капа со колче
25. Метал керамичка коронка
26. Естетска коронка без метал(изработена од керамика или церомер)
27. CAD-CAM коронка со титаниум
28. CAD-CAM коронка со циркониум
29. Порецеланска ламинатна фасета
30. Фрезувана коронка
31. Фасесетиран со член(фасетиран со керамика или целомер)
32. Фасетиран член (фасетиран со акрилат или композит)
33. Директно изработена заштитна коронка од самоврзувачки акрилат
34. Конфекциска коронка изработена од вештачки смоли
35. Привремена коронка или член од вештачки смоли, изработена во лабараторија
36. Привремен мост од вештачки смоли изработен во лабараторија
37. Репаратура на привремен надоместок
38. Коронка од вештачка смола, препарација со тангенцијална демаркациона линија
39. Мост од вештачка смола
40. Леана надградба со директна метода
41. Леана надградба со индиректна метода
42. Надградба изработена од вештачки материјал (композит) на интрарадикуларно или парапулпално колче
43. Привремено цементирање на коронка
44. Дефинитивно цементирање на коронка, надградба или фасета
45. Препарација на тангенцијална демаркација
46. Препарација на заб со стапалка
47. Заштита на витален препариран заб со хемиски средства, по заб
48. Полнење на дефект на испрепарирани заби
49. Парапулпално колче како дел од фиксно-протетски надоместок
50. Фрезувани жлебови, вградување на атечмени (фрезуваниот ретенционен жлеб се брои како еден елемент,по заб носач)
51. Отпечаток за супраструктура над имплантат
52. Репаратура на фасета
53. Симнување на метални инлеи,коронки, сечење на мост кај акутни состојби
54. Вадење на колче или штраф од коренски канал
55. Одредување на меѓувилични односи со восочен загриз, со фиксација на шаблони
56. Одредување на меѓувилични односи со шаблон вклучувајќи регистрација на движењата на мандибулата-Готски лак
57. Оклузална регистрација: латеротрузиски или протрузиски
58. Тотална протеза
59. Имедијатна протеза
60. Парцијална акрилатна протеза
61. Скелетирана парцијална протеза
62. Покровна протеза
63. Фиксирање на атечмени, јавачи за пречки и други сидрени елементи
64. Функционален отпечаток со индивидуална лажица за тотална протеза и за парцијална протеза
65. Одредување на вертикална и хоризонтална релација
66. Поставување на забите со артикулатор
67. Индивидуално поставување на забите во ординација
68. Вградување заб по заб
69. Индиректно подлагање на тотална протеза и парцијална протеза
70. Директно подлагање на тотална протеза и парцијална протеза
71. Привремено подлагање на протеза со дополнителна топлотна полимеризација
72. Привремено полнење
73. Композитни полнења на една површина на молари,нагризување и залевање на фисури (емајлопластика)
74. Цементно полнење
75. Амалгамски полнења на заби
76. Полирање на Амалгамски полнења
77. Преобликување на старите полнења и повторно полирање по полнење(Амалгамски полнења)
78. Композитни полнења на заби
79. Полирање на композитни полнења
80. Директни композитни инлеи
81. Композитни фасети, конфекциски, по фасета
82. Керамички фасети, конфекциски, по фасета
83. Композитни или керамички фасети, изработени во лабараторија
84. Индиректен метален инлеј Л
85. Радикуларно колче
86. Радикуларен шраф
87. Нагризување на емајлот и нанесување атхезив
88. Припрема на дентинот и нанесување на дентин атхезив
89. Апликација на матрица
90. Цементна подлога
91. Белење на витален заб без светло
92. Белење на витален заб со светло
93. Белење на витален заб со ласер
94. Домашно белење на витални заби (со силиконски клуч)
95. Интраорална инцизија
96. Сепарација на заб
97. Трепанација на заб за дренажа
98. Конзервативен третман на ороантрална комуникација
99. Екстракција на млечни заби без физиолошка ресорпција
100. Екстракција на заб
101. Екстракција на фактуриран заб со сепарација(атипична екстракција)
102. Хемостаза со длабока тампонада
103. Третман на перикоронит
104. Третман на алвеолит
105. Репозиција и фиксација на луксирани заби од траума со фиксациона шина
106. Одредување и запис на длабочината и содржината на пародонтален џеп
107. Одредување на индекс на гингивално крвавење со запис
108. Отстранување на супрагингивални меки и цврсти забни наслаги, машински или мануелно
109. Систематско субгингивално обработување и полирање на коренската површина
110. Киретажа за мек зид на пародонтален џеп
111. Локална апликација на антимикробни медикаменти
112. Регистрирање на оклузија (латеропулзија,пропулзија)
113. Одредување на предвремен контакт
114. Состружување,полирање и флуоридација на состружувани заби
115. Десензибилизација на пречувствителни забни вратови, по заб
116. Имобилизација со композитен материјал
117. Дополнително засилување со синтетски влакна, мрежичка или жица
118. Испитување на галванизам во устата
119. Ултразвучна детекција на оралните болести
120. Локална медикација со иригација на орлната лигавица
121. Инцизија или ексцизија на орална лигавица
122. Употреба на рабер дам
123. Индиректно прекривање
124. Директно прекривање
125. Витална ампутација
126. Девитализација со паста
127. Витална ектирпација
128. Привремено затворање на кавитетот
129. Трепанација,екстрипација и прва припрема на поединечен канал (вклучува и медикаментозна влошка)
130. Инструментација и дезинфекција на коренскиот канал
131. Трепанација на заб преку цементирана коронка
132. Репозиција на заб во алвеола
133. Репозиција на фрактура со дислокација, каде што деловите се вклештени
134. Апликација на жичено-композитна шина по заб
135. Апликација на фибер-глас шина по заб
136. Екстраорална ендодонција при авулзии на заби
137. Екстраорална ендодонција при интенциски реплантации